Regulamin Sklepu


Naturdrew.com.pl
(wchodzących w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.)

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.naturdrew.com.pl.W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem serwisu jest Natur-Drew Kiklica Kamil z siedzibą w Nowa Wieś 79b, 33-336 Łabowa o numerze NIP: 7921980385 Regon 123015360  dalej zwanym „Sprzedając

Organ rejestrancji  Działlności Gospodarczej-Urząd Gminy Łabowa

Adres Poczty elektronicznej – naturdrew@gmail.com

Nt tel - 669125410

Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umóworaz realizacji zamówień


§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie– należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę

2.Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.

3.Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

4.Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi.

5.Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności.

6.Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

7.Sklep Natur-Drew wystawia dowody zakupu tj. paragony lub faktury VAT według wyboru Klienta, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

8.Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.

9.W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.

10.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawierać będzie:
a. Przedmiot zamówienia

b.Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)

c. Wybraną metodę płatności

d. Termin płatności

e. Wybranego sposobu dostawy

f. Czas dostawy

11.   W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczonych jako obowiązkowe.

12     Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Natur-Drew Kamil Kikica  zgodnie z treścią regulaminu.

13   informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywinego.

14    po złożeniu zamówienia klient otrzyma  e-mail zwrotnego. Potwierdzenie zakupu” zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

a.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

b.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

15   Zamówienia wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi oraz reklamacji 

a.Zmiana wymiarów mebla

b.Kolory niestandardowe - wybrane przez klienta

c.Meble niestandardowy wykonany na specjalne zamówienie 

16.Wnoszenie mebli nie jest po stronie kierowcy .Klienci są zobowiązani do zorganizowania pomocy do wniesienia Mebli .

17.W przypadku skórzanych wypoczynków - skóra naturalna wymaga używania co jakiś czas środka do impregnacji który natłuści pory skóry i sprawi że bedzie odporna na zabrudzenia i rozciąganie. Zabrudzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem mebli skórzanych nie podlegają reklamacji ,guziki z tyłu spodni mogą spowodować przetarcie się skóry , Jeansy jak i inna odzież farbowana może na stałe przebarwić meble skórzane .

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze           wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

     

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania 
  z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie 
  z Serwisu.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera      pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez        Użytkownika.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury            elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku            zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:naturdrew@gmail.com .Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:naturdrew@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Natur-Drew Kiklica Kamil Nowa Wieś 79b,33-336 Łabowa

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

 1. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

 

 

 1. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem
 2. www.TwojaPolitykaPrywatności.pl
 3. Meble robione na indywidualne zamówienie nie podlegaja reklamacji :a) zmiana koloru na inny niz w Ofercie , b) zmiana wymiarów innych niż w ofercie, c) ogólna zmiana parametrów technicznych inne niz w ofercie , 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.TwojaPolitykaPrywatności.pl

 

§6 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.naturdrew.com.pl/regulamin

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

 

 1. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Natur-Drew.com.pl

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Natur-Drew Kiklica Kamil z siedzibą Nowa Wieś 79b 33-336 Łabowa  o numerze NIP: 7921980385 oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Natur-Dreww.com.pldokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony 
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Natur-Dreww.com.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Natur-Dreww.com.plnie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Natur-Dreww.com.plzbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Natur-Dreww.com.plwymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Natur-Dreww.com.plzastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomościNatur-Dreww.com.plrozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Natur-Dreww.com.pl

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do i Natur-Dreww.com.pldotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Natur-Dreww.com.plnie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Natur-Dreww.com.plzapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adresNatur-Dreww.com.pl

Natur-Dreww.com.plstosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

z Natur-Dreww.com.plastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Natur-Dreww.com.plobowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Natur-Dreww.com.plbędzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności Natur-Dreww.com.plprosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu Natur-Dreww.com.pl

 

Sposób Użytkowania:

Mebel należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 50-65% i temperaturze powietrza 20-+5 C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie stawiać gorących naczyń na woskowanej powierzchni. Meble woskowane na początku użytkowania wydzielają charakterystyczny zapach wosku, co nie jest wadą produktu i z czasem minie. Świeżo nałożony wosk z uwagi na swe właściwości może się ścierać. Aby temu zaradzić należy kilkakrotnie wypolerować mebel suchą czystą ściereczką flanelową.Nie stawiać mebli przy grzejnikach , przy kominkach , nie wstawiać w łazienkach i saunach - takie użytkowanie może spowodowac ze meble bedą sie rozsychać.Meble otzrymaniu nalezy przechowywać w suchy miejscu ( nie nalezy przetrzymywac mebli w garażach,poieszczeniach gospodarczych,piwnicach gdzie jest duża wilgotnośc powietrza - która niekożystnie wpływa na meble ) 

Jako, że drewno jest surowcem naturalnym, pod wypływem zawartej wilgotności w powietrzu oraz temperatury rozszerza się i kurczy, jest to tzw. „praca drewna”. Optymalne warunki w pomieszczeniu to wilgotność w przedziale 50-65% i temperatura 200C ±5. Przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności zachodzi ryzyko pęknięcia drewna. Zaleca się w szczególności w okresie zimowym, gdy wilgotność znacznie spada stosowania dodatkowego nawilżania w pomieszczeniu.

MEBLE WOSKOWANE POSIADAJĄ WYCZUWALNĄ STRUKTURĘ DREWNA ( Nie są to meble lakierowane - więc ich powłoka jest wyczuwalna ) Poniżej pokazane przykłady wyczuwalnej struktury Mebli woskowanych.

1.W chwili odbioru lub doręczenie mebla należy sprawdzić:

a) Czy wykonany mebel jest zgodny z zamówieniem

b)Czy mebel wraz z opakowaniem nie noszą jakichkolwiek śladów uszkodzeń

c)Czy mebel posiada wszystkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania elementy takie jak: szuflady, drążki,uchwyty,nogi itp.

d) Firma Natur-Drew tylko dostarcza Meble - rozładunek i wnoszenie jest po stronie Klienta . Wszelkie usterki na odpowiedzialnośc osoby wnoszącej . Klient ma Prawo po dostarczeniu rozpakować meble i przed wnoszeniem sprawdzić czy nie został uszkodzony podczas transportu.

2) Zasady użytkowania mebli Natur-Drew

a)Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem

b)Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i nie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych.

c) Zaleca się użytkowanie oraz przechowywanie mebli w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, nadmiernego przegrzewania i wychładzania. Odpowiednia temperatura dla mebli to 15 do 25 stopni celsjusza.

d) Minimalna odległość mebli od źródeł ciepła (grzejnik, piec,kominek,kuchenka itp)powinna wynosić nie mniej niż 1 metr. Uwaga! Drewno jest materiałem palnym! Nie należy w pobliżu mebli używać otwartego ognia.

e)Meble przed czyszczeniem należy uprzednio odkurzyć.

f)Meble powinny być wypoziomowane,wszystkie elementy dokręcone i znajdować się w miejscu swojego przeznaczenia.

g)Meble są przeznaczone do użytkowania w warunkach domowych o wilgotności powietrza wahającej się w zakresie 45 do 60%.

h)Nierówności struktury i słoi, sęki,przebarwienia,szczeliny wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki, stylizacją mebla oraz zachowaniem i pracą charakterystyczną dla drewna naturalnego.

i) W trakcie użytkowania na meblach w wyniku naturalnych właściwości mogą pojawić się odbarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu oraz czyszczeniu.

j) Meble powinny być czyszczone środkami do struktur drewnianych nie zawierającymi alkoholu, rozpuszczalników i innych substancji żrących oraz takich które wnikają w powłokę.

k) Meble nie podlegają reklamacji w przypadku naturalnego uzytkowania mebli i ściarania sie powłoki lub przetarcia - gdyz nie zastosowanie sie do powyższych zaleceń moze spowodować zniszczenie powłoki lakierowanej czy malowanej 
l) Wszelkiego rodzaju przebarwnia w miejsach sęków czy punktach bardziej żywicznych zwłaszcza w kolorach białych nie podlegają reklamacji gdyż jest to czynnik naturalny na który nie mamy wpływu .

3) Warunki gwarancji na meble Natur-Drew

Firma Natur-Drew zwana dalej Gwarantem zapewnia Państwu meble wysokiej jakości w pełni

sprawne i funkcjonalne. Konstrukcja mebli sprawia ,że są one trwałe , solidne i mogą służyć

Państwu przez wiele ,wiele lat. Warunkiem tego jest stosowanie się do zaleceń opisanych

wyżej w punkcie 2 Zasady użytkowania mebli Natur-Drew. W przypadku ujawnienia się

wady gwarantujemy zastosowanie się do poniższego świadczenia gwarancyjnego według

określonych zasad .

a) Sprzedający wydaje kupującemu towar sprawny i kompletny.

b) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty doręczenia lub odbioru od sprzedawcy mebla c)Reklamacja towaru musi się odbyć z załączonym dowodem zawarcia transakcji: paragonem fiskalnym ,fakturą lub innym dowodem sprzedaży

d)Sprzedawca w momencie sprzedaży zobowiązuje się na wystawienie dokumentu zawarcia

transakcji

e)Gwarancja nie obejmuje:

-Mebli uszkodzonych w wyniku nieostrożnego transportu i wnoszeniu mebli do lokalu

-Mebli uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania

- Użytkowaniu niezgodnym z informacjami ujętymi w pkt 2 regulaminu tj.

-Mebli robionych na indywidualne zamówienie

a) zmiana koloru na inny niz w Ofercie ,

b) zmiana wymiarów innych niż w ofercie,

c) ogólna zmiana parametrów technicznych inne niz w ofercie , 

Zasady użytkowania mebli Natur-Drew

-W przypadku uszkodzeń wynikłych z powodu samodzielnych napraw i przeróbek

wykonywanych na własną rękę bez zgody i wiedzy producenta

-Gdy wady były widoczne w momencie zakupu i kupujący był o nich informowany

-Minimalnych różnic w strukturze elementów oraz ułożenia słoi i barw drewna

- W wyniku naturalnego zużycia

-Szkody wywołane przez działanie wysokiej temperatury i substancje żrące(alkohole,

rozpuszczalniki

- Szkody spowodowane przez zwierzęta i owady

f)Reklamacje uznane za zasadne będą załatwione w terminie do 30 dni roboczych licząc

od dnia zgłoszenia reklamacji do Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach za zgodą

Kupującego termin załatwienia reklamacji może być wydłużony

g) Sposoby załatwienia reklamacji:

-W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest możliwa do usunięcia to w

pierwszej kolejności Gwarant dokona naprawy wyrobu u Kupującego lub, po podjęciu

uszkodzonego elementu wykona naprawy w zakładzie produkcyjnym i dokona zwrotu

przedmiotu wolnego od wad.

-W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest nieusuwalna lub jej

usunięcie miałoby negatywny wpływ na walory estetyczne lub funkcjonalne to za zgodą

Kupującego załatwienie reklamacji nastąpi poprzez obniżenie ceny mebla, w którym

stwierdzono wadę.

-W innych przypadkach świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez wymianę

mebla na nowy, wolny od wad

h)O wyborze procedury gwarancyjnej decyduje Gwarant

i)Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się, że

Kupujący zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej

Warunki zakupu Mebli Firmy Natur-Drew

 

Zamówienia poprzez allegro i na naszej stronie można składać 24 godziny na dobę przez 365dni w roku. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Przed zakupem klient powinien zapoznać się z regulaminem i zasadami ogólnymi Natur-Drew.

Wszystkie podane przez nas ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do każdej transakcji dołączamy paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

Do cen nie jest doliczony koszt ewentualnego transportu. Klient może wybrać z pośród kilku opcji dostarczenia zakupionych mebli : odbiór osobisty, dostawa transportem producenta, dostawa poprzez firmę kurierską oraz firmę spedycyjną.

Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym umówieniu. W tym przypadku wyrównanie płatności następuje przy odbiorze.

Dostawa naszym transportem jest wyceniana indywidualnie .Jest uzależniona od odległości i ilości zakupionych mebli. Wyrównanie płatności następuje przy odbiorze mebli.

Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej jest uwarunkowana aktualnym cennikiem firmy transportowej. Wysyłka następuje po przedpłacie. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie uszkodzenia należy spisać protokół szkodowy. Kurier nie wnosi mebli do mieszkania!

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia z powodów od niego nie zależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wydłużenia czasu dostawy klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

Każdy wysyłany przez nas mebel jest nowy, rzetelnie kontrolowany przed wysłaniem i bardzo dobrze zabezpieczony.

 

Zwroty mebli

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ( DZ. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 ) klient może odstąpić od zawartej umowy zakupu w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, który zamówił produkt niestandardowy na indywidualne zamówienie. Zwrotom podlegają tylko meble standardowe, w standardowym wybarwieniu..

Zwracane meble muszą być w nienaruszonym stanie, nie nosić śladów użytkowania, mebel musi być czysty w oryginalnym opakowaniu, bezpiecznie zapakowany. W przypadku nie spełnienia tych warunków, produkt może nie zostać przyjęty. W obydwu przypadkach koszt dostawy mebli leży po stronie klienta. W przypadku zwrotu towaru jego równowartość zostanie zwrócona na podany przez klienta numer konta. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć mebli uszkodzonych. Zależy to od dobrej woli sprzedawcy. Można się umówić ze sprzedawcą, że zwrot nastąpi w ciągu kilku dni, należy jednak upewnić się przed dokonaniem zakupu, jakie są warunki zwrotów, czy sprzedawca zwraca pieniądze i odbierze mebel , czy wymieni na inne towary w tej samej cenie. 

 

 

Regulamin i zasady ogólne Natur-Drew

 

Drogi kliencie!

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i uwagami. Pozwoli to na bezproblemowe i długoletnie użytkowanie naszych produktów.

 

1) W chwili odbioru lub doręczenie mebla należy sprawdzić:

a) Czy wykonany mebel jest zgodny z zamówieniem

b)Czy mebel wraz z opakowaniem nie noszą jakichkolwiek śladów uszkodzeń

c)Czy mebel posiada wszystkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania elementy takie jak: szuflady, drążki,uchwyty,nogi itp.

2) Zasady użytkowania mebli Natur-Drew

a)Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem

b)Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i nie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych.

c) Zaleca się użytkowanie oraz przechowywanie mebli w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, nadmiernego przegrzewania i wychładzania. Odpowiednia temperatura dla mebli to 15 do 25 stopni celsjusza.

d) Minimalna odległość mebli od źródeł ciepła (grzejnik, piec,kominek,kuchenka itp)powinna wynosić nie mniej niż 1 metr. Uwaga! Drewno jest materiałem palnym! Nie należy w pobliżu mebli używać otwartego ognia.

e)Meble przed czyszczeniem należy uprzednio odkurzyć lub odmuchać.

f)Meble powinny być wypoziomowane,wszystkie elementy dokręcone i znajdować się w miejscu swojego przeznaczenia.

g)Meble są przeznaczone do użytkowania w warunkach domowych o wilgotności powietrza wahającej się w zakresie 45 do 60%.

h)Nierówności struktury i słoi, sęki,przebarwienia,szczeliny wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki, stylizacją mebla oraz zachowaniem i pracą charakterystyczną dla drewna naturalnego.

i) W trakcie użytkowania na meblach w wyniku naturalnych właściwości mogą pojawić się odbarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu oraz czyszczeniu.

j) Meble powinny być czyszczone środkami do struktur drewnianych nie zawierającymi alkoholu, rozpuszczalników i innych substancji żrących oraz takich które wnikają w powłokę.

3) Warunki gwarancji na meble Natur-Drew

Firma Natur-Drew zwana dalej Gwarantem zapewnia Państwu meble wysokiej jakości w pełni

sprawne i funkcjonalne. Konstrukcja mebli sprawia ,że są one trwałe , solidne i mogą służyć

Państwu przez wiele ,wiele lat. Warunkiem tego jest stosowanie się do zaleceń opisanych

wyżej w punkcie 2 Zasady użytkowania mebli Natur-Drew. W przypadku ujawnienia się

wady gwarantujemy zastosowanie się do poniższego świadczenia gwarancyjnego według

określonych zasad .

a) Sprzedający wydaje kupującemu towar sprawny i kompletny.

b) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty doręczenia lub odbioru od sprzedawcy mebla                 c)Reklamacja towaru musi się odbyć z załączonym dowodem zawarcia transakcji: paragonem fiskalnym ,fakturą lub innym dowodem sprzedaży

d)Sprzedawca w momencie sprzedaży zobowiązuje się na wystawienie dokumentu zawarcia

transakcji

e)Gwarancja nie obejmuje:

-Mebli uszkodzonych w wyniku nieostrożnego transportu i wnoszeniu mebli do lokalu

-Mebli uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania

- Użytkowaniu niezgodnym z informacjami ujętymi w pkt 2 regulaminu tj.

Zasady użytkowania mebli Natur-Drew

-W przypadku uszkodzeń wynikłych z powodu samodzielnych napraw i przeróbek

wykonywanych na własną rękę bez zgody i wiedzy producenta

-Gdy wady były widoczne w momencie zakupu i kupujący był o nich informowany

-Minimalnych różnic w strukturze elementów oraz ułożenia słoi i barw drewna

- W wyniku naturalnego zużycia

-Szkody wywołane przez działanie wysokiej temperatury i substancje żrące(alkohole,

rozpuszczalniki

- Szkody spowodowane przez zwierzęta i owady

f)Reklamacje uznane za zasadne będą załatwione w terminie do 30 dni roboczych licząc

od dnia zgłoszenia reklamacji do Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach za zgodą

Kupującego termin załatwienia reklamacji może być wydłużony

g) Sposoby załatwienia reklamacji:

-W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest możliwa do usunięcia to w

pierwszej kolejności Gwarant dokona naprawy wyrobu u Kupującego lub, po podjęciu

uszkodzonego elementu wykona naprawy w zakładzie produkcyjnym i dokona zwrotu

przedmiotu wolnego od wad.

-W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest nieusuwalna lub jej

usunięcie miałoby negatywny wpływ na walory estetyczne lub funkcjonalne to za zgodą

Kupującego załatwienie reklamacji nastąpi poprzez obniżenie ceny mebla, w którym

stwierdzono wadę.

-W innych przypadkach świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez wymianę

mebla na nowy, wolny od wad

h)O wyborze procedury gwarancyjnej decyduje Gwarant

i)Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się, że

Kupujący zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej

KUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE LUB NA NASZYCH AUKCJACH AKCEPTUJESZ REGULAMIN ORAZ WSZYSTKIE  WARUNKI ZAKUPU .

 

DOKUMENTY:


Meble drewniane w wyjątkowej cenie

Sprawdź